Elohim natan lecha bematana

domingo, agosto 29, 2010Elohim Natan Lecha Bematana

Download song/música: http://www.sendspace.com/file/ru45ob

Lyrics

Hebrew (in Latin Alefbet)

Elohim natan lecha bematana
Davar gadol davar nifla
Elohim natan lecha bematana
Et hachayim al pney ha'adama

Natan lecha et halayla ve'hayom
Ahava, tikva vechalom
Kayitz, choref, stav, aviv
Neshama tova lehabit saviv

Natan lecha sadot yerukim
Prachim ve'etzim melavlevim
Neharot, nechalim veyamim
Shamayim, yare'ach, kochavim

Elohim natan lecha bematana
Davar gadol davar nifla
Elohim natan lecha bematana
Et hachayim al pney ha'adama

Natan leach chagim veshabatot
Israel eretz ha'avot
Yadaim verosh lehagshim chalomot
Natan lecha et kol hanifla'ot

Natan lecha dvarim kol kach tovim
Lehavi la'olam yeladim
Leha'azim leshirim, lir'ot tzva'im
Ho, ma rabu ma'asecha Elohim

Elohim natan lecha bematana
Davar gadol davar nifla
Elohim natan lecha bematana
Et hachayim al pney ha'adama

Elohim ten li rak od matana
Matana ktana ach nifla'ah
Elohim ten li rak od matana
Et hashalom al pney ha'adama


+++++


Para, por e com Israel, sempre!


+++++
Vote neste blog para o prêmio TOPBLOG 2010.